> Popis služieb

> Služby

Poradenstvo

Niekedy sa človek nevyzná sám v sebe, nevie rozpliesť zamotané vzťahy. Mučia ho rozpory a pochybnosti, stráca dôvody, aby pokračoval. Prebúdza sa tušenie, že je tu čosi viac než malý svet ľudských možností: duchovná perspektíva, ktorá by mohla do situácie vniesť nové svetlo. Ponúkame osobné rozhovory v bezpečí spovedného tajomstva. Spoločné hľadanie múdrosti. Pomoc pri nachádzaní spôsobu, ako sa zachovať v nezrozumiteľnej situácii. Rozhovory o vzťahoch, o zmysle života, o viere i pochybnosti, otvorené v modlitbe Bohu. Stretnutie je možné dohodnúť e-mailom na: daniel.pastircak@cbkaplnka.sk

Bohoslužby

Každú nedeľu o 17:00 začíname hudobnou meditáciou. Premieta sa citát na tému bohoslužby. Požehnanie víta tých, čo veria, i tých, čo pochybujú. Zapaľuje sa oltárna svieca. Piesne z Taizé spoja ľudí v modlitbe. Po čítaní biblie a modlitbe, zvonček zavolá deti. V strede bohoslužby je homília. Nadčasový hlas zjavenia v Písmach sa v poctivom dialógu stretá z otázkami súčasného človeka. Po homílii je čas meditácie. Otázky ponúkajú podnety na meditáciu. Bohoslužba končí liturgiou dávania: sme dar a dávame sa ďalej. Svieca je vynesená von. Každú prvú nedeľu v mesiaci je centrom bohoslužby Eucharistia.

Detský program

Počas bohoslužieb máme detský program. Deti sa môžu zúčastniť na hre, rozhovoroch, symbolických dejoch, ktoré zodpovedajú detskej viere a rozvíjajú ich spiritualitu, spôsobom primeraným veku. Programy sa venujú – zväčša tvorivou formou – téme bohoslužby, na ktorej sa zúčastňujú rodičia. Na začiatku bohoslužby sú deti so svojimi rodičmi spolu. Niekedy sa číta rozprávka, napísaná priamo k téme bohoslužby. Jedno z detí prinesie zrkadlovú škatuľku na zapálenie sviece. Zaznie zvonček. Ten deti zavolá na stretnutie hore. Na konci bohoslužby niektoré dieťa vynáša zapálenú sviecu zo sály von na chodbu v A4.

Krst

Sviatosť krstu je iniciačným rituálom. Grécke baptisma znamená ponorenie – vzájomné prepojenie ponoreného v ponorenom. Vnorenia človeka do bytia v Trojjedinom Bohu cez účasť na Kristovej smrti a Vzkriesení. Krstom sa jednotlivec včleňuje do komunity viery, do cirkvi – Tela Kristovho. Každý rok začiatkom marca organizujeme prípravné stretnutia pre tých, ktorí sa chcú dať pokrstiť a začleniť do spoločenstva Kaplnky. Prihlásiť sa môžete e-mailom na: daniel.pastircak@cbkaplnka.sk. Krst detí je aktom viery rodičov. Rodičom, ktorí chcú rozhodnutie o krste ponechať na slobodnom rozhodnutí detí, ponúkame rituál požehnania dieťaťa.

Eucharistia

Eucharistia je sviatosťou vďaky, prijímaním milosti, ktorá nám bola v Kristovej láske daná. Je bytostnou modlitbou: Telom prijímame Boží dar, v ktorý srdcom veríme. Keď pijeme víno ako Kristovu krv a jeme chlieb ako jeho telo, vyznávame, že žijeme v Kristovi, lebo On nám v obeti lásky dal účasť na svojom vlastnom bytí. Eucharistia je predobrazom konečného zjednotenia človeka s Bohom. Obrazom svadobnej hostiny, v ktorej sa nevesta navždy spojí so svojím ženíchom. Eucharistia je centrom našich bohoslužieb každú prvú nedeľu v mesiaci. Na prijímanie sú pozvaní všetci, ktorí veria v Kristov dar spásy.

Svadba

Svadobným rituálom si muž a žena povedia svoje bytostné – Áno! Svoje „áno“ hovoria jeden druhému. Hovoria to pred Bohom, lebo vedia, že to k čomu sa odhodlali, presahuje ich sily. Hovoria to verejne, priznávajú sa jeden k druhému pred tvárou spoločnosti. Svedkovia zastupujú na svadbe toto zverejnenie. Svadbu nepodmieňujeme krstom ani členstvom v cirkvi. Podmienkou je účasť na piatich stretnutiach prípravy na manželstvo. Príprava má formu rozhovorov o duchovných základoch manželstva: Ako a kde sa ľudský vzťah zakladá vo vzťahu k Bohu? Podľa viery manželov volíme aj formu svadobného rituálu.

Pohreby

Sme spoločenstvom živých i mŕtvych. Smrť pred nás kladie najťažšiu otázku, akú možno položiť láske: môže sa láska zmieriť s nebytím milovaného? Vo chvíľach definitívneho odlúčenia na hranici smrti nám jediným horizontom nádeje zostáva večnosť. Vo chvíľach poslednej opustenosti chceme byť ľuďom nablízku v duchu tejto nádeje. Prijať ten koniec v Bohu ako začiatok. V stretnutí poslednej rozlúčky vstúpiť do nádeje Kristovho Vzkriesenia. Uvidieť milovaného, ktorý nás opustil v perspektíve večnosti. Nič z toho, kým bol, čo sme v ňom milovali, nezaniklo, ale trvá uchované večnosťou v Bohu.