> Aktuálne oznamy

Milé priateľky, milí priatelia Kaplnky, tu môžete nájsť aktuálne oznamy Kaplnky :

  1. Novinky z Kaplnky január nájdete tu 
  2. Bližšie a ostatné info nájdete v Novinkách z Kaplnky – zkontrolujte si, prosím, že ste dostali júlovo-augustové číslo (môže sa stať, že sa vám doručuje do “reklamy”).
  3. Od februára bude opäť možnosť pridať sa na N+1 stretnutia vysokoškolákov a mladých profesionálov pri Biblii a rozhovoroch o viere a živote. Spolu budeme preberať biblickú knihu Skutkov apoštolov. Prihlásiť na tieto skupiny, sa dá cez vysvietený QR kód, cez Jakuba Uhlíka, alebo Pavla Jurča. Kontakt: uhlik.j@gmail.com alebo 0908 181 162.
  4. Aby sa udržiavalo čistotné a hygienické prostredie tu v kostole došlo ku rozhodnutiu, že psíkovia sa môžu zdržiavať so svojimi pánmi vo vestibule, alebo na 1.poschodí.  Zároveň vás teda prosíme, aby ste psíkov neprinášali do mietností s kobercami, a to najmä do hlavnej sály ako ani na 2.poschodie.

Najbližšie stretnutia na Cukrovej:

  • 4.2. Škaredé a krásne – Pastirčák D. – Liturgia detí

    11.2. Spoločenstvo silných a slabých – Jurčo P. – Liturgia dialógu

    18.2. Jedni neste bremená druhých – Bezák R.

> Kázne

28 JANUÁR

Liturgia modlitby s Eucharistiou
Budeme prednášať Bohu modlitby, ktoré ste vložili do modlitebnej schránky
Homília: Pavol Jurčo
Viera je schopnosť vnímať skutočnosť ako oslovenie: snaha načúvať, učiť sa porozumieť, byť pripravený odpovedať. Som presvedčený, že je to tá vôbec najvzácnejšia (a zároveň najzaujímavejšia, najdobrodružnejšia) možnosť, ktorú ľudstvo ponúka: žiť svoj život ako dialóg, v stálom načúvaní a odpovedaní, žiť pozorne a zodpovedne.
Tomáš Halík
Pravá viera nespočíva v poznaní, ale v dôvere. Nie je to vypočítavosť, ale odvaha. Presnejšie, vidí svet “od Boha a smerom k Bohu.” Posudzovanie sveta pred Božou tvárou. Čo znamená, že sa zameriava na prichádzajúce Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť. Veriť v tohto Boha, v toto kráľovstvo, dôsledne znamená nenechať svet v jeho stave, ale možné uskutočňovať a nemožné umožňovať. Viera o zázrakoch neuvažuje ako o čarovných záhadách, ale ako o nových životných šanciach, ktoré sa vo viere stávajú možnými a skutočnými.
Ján Milíč Lochman
 
Viera má určite pravdu, keď pred ľudským zrakom i mysľou prezentuje nesmiernosť a nedostižnosť Boha; no viera učí aj o Božej blízkosti, ba bezprostrednosti, a práve blízkosť musí byť empirická, ak nemá byť celkom bezvýznamná. Skutočne poznávam iba to, čo na mňa pôsobí. Čo na mňa nepôsobí, nemusí ani existovať.
C. G. Jung
Lebo poznám iba jeden plodný skutok – modlitbu, ale viem aj to, že každý skutok je modlitbou, ak je vrúcnym darom, ktorým sa človek uskutočňuje. Si ako vták, čo si stavia hniezdo, a hniezdo je teplé, ako včela čo znáša med, a med je sladký, ako človek, čo hnieti vázu láskou k váze, teda čistou láskou, teda modlitbou.
 
Ak teda cítiš pri sebe lásku, hoci je zbytočná, a ak ju opätuješ, kráčať budeš v lúčoch jasu. Lebo hlboká je modlitba, na ktorú odpovedá ticho, ak je pravda, že existuje Boh.
��Antoine de Saint-Exupéry

21 JANUÁR

Bohoslužby Kaplnky
Po bohoslužbách je možnosť zúčasniť v skupine rozhovoru nad témou homílie
Homília – Zuzana Mojžišová
 
Nemůžete si vzít všechna zavazadla na všechny cesty, které máte před sebou. Nežijeme ve světě, kde všechny cesty jsou spirály a jestliže po nich jdeme dostatečně dlouho, přibližujeme se ke středu, který nakonec nalezneme. Žijeme spíše ve světě, kde se každá cesta po několika kilometrech dělí na dvě, každá z nich po chvíli opět na dvě další a na každém z těch rozcestí stojím před rozhodnutím…
C. S. Lewis, Velký rozvod nebe a pekla

14 JANUÁR

Bohoslužby Kaplnky.
Diskusia ku kázni po bohoslužbe
Slovo: Pavol Jurčo
 
Tradícia je udržiavaním ohňa nie uctievaním popola.
Gustav Mahler
 
Súčasný človek sa vyznačuje predovšetkým nedostatkom zmyslu pre kontinuitu, ktorý je pre tvorivý život tak nesmierne dôležitý. Nepovažuje sa za súčasť histórie. Cenu pre neho má iba prítomnosť. A to, že stratil vedomie kontinuity ho ochromuje. Existuje nejaká cesta ku oslobodeniu a slobode? Mystická cesta je vnútornou cestou v ktorej sa človek snaží spojiť s “neviditeľnou skutočnosťou” “zdrojom bytia”, “miestom ticha”. Pod povrchom nachádza stred z ktorého môže objímať všetky bytosti a zakúšať zmysluplné prepojenie so všetkým čo existuje
Henri Nowen
 
Svätý Pavol povedal “sme jedno telo v Kristovi.” Každý človek je súčasťou mňa, pretože ja som súčasťou a členom celého ľudstva. Každý kresťan je súčasťou môjho tela, lebo sme údmi Krista. To, čo robím, robím aj pre nich, s nimi a prostredníctvom nich. To, čo robia oni, sa deje vo mne a skrze mňa a pre mňa
Thomas Merton

7 JANUÁR

Bohoslužby Kaplnky – Sviatok Klaňania kráľov
Slovo Daniel Pastirčák
 
Boli sme tou cestou vedení k Narodeniu, alebo k Smrti?
Určite to bolo Narodenie
mali sme dôkazy a žiadnu pochybnosť.
Vídaval som narodenie i smrť, no myslel som si, že sú odlišné,
toto Narodenie však
bolo pre nás ťažkou trpkou agóniou ako Smrť, naša smrť.
T. S. Eliot Jorney of the Magy
Najvyšším cieľom civilizovaného človeka
je zjednotiť dôsledný skepticizmus
s hlbokou vierou
T. S. Eliot
 
V mojom počiatku je môj koniec
Láska je najbližšia sama sebe,
keď na tu a teraz prestáva záležať.
Starí ľudia by mali byť objaviteľmi.
Na tu a teraz nezáleží.
A musíme byť stále a stále v pohybe,
k novému sústredeniu
na ďalšie spojenie, hlbšiu jednotu
cez temný chlad a prázdnu bezútešnosť,
hľa, vlna volá, vietor volá, nesmierne vody
čajky a delfína.
V mojom konci je môj počiatok
T. S. Eliot: East Coker

31 DECEMBER

Silvestrovské Bohoslužby Kaplnky
Slovo Robert Bezák
 
Životu možno rozumieť iba smerom späť, žiť sa však musí smerom vpred.
Søren Kierkegaard
Prichádza mi na um obraz človeka, ktorý kope studňu a natrafí na prameň. Nestačí o prameni a o vode iba rozprávať, treba hĺbiť vlastnú studňu, dostať sa k živej vode, ktorá je celkom naspodku, no zároveň stúpa nahor, k nám. Hĺbením voda nevzniká, ale práve hĺbenie nám umožní, aby sme sa stretli s tou stúpajúcou vodou.
Jean Yves Leloup

24 DECEMBER

Liturgia detí – Štedrovečerné bohoslužby o 15:00
Slovo Daniel Pastirčák
Výtvarná inštalácia a projekcia – András Cséfalvay a Ján Šicko
 
Nezabúdajme, že skúsenosť Krista – skutočného Boha a skutočného človeka – je cieľom kresťanského života. Nie je to vyhradené len Kristovi. Svätý Pavol hovorí, že „Kristus je starším bratom mnohých.“ Zavše máme sklon nechať ho samého, hoci sme s ním a v ňom povolaní vstúpiť na cestu nezmiešaného zjednotenia s Bohom, ktorý v nás prebýva a ktorý všetko tvorí.
Jean Yves Leloup
 
Tým ktorí ho priali, ktorí uverili v jeho meno, dal pravo a moc stať sa Božími deťm. Tí sa nenarodili z tela a krvi ani z vôle muža, ale narodili sa z Boha.
Evanjelium podľa Jána

17 DECEMBER

Bohoslužby Kaplnky
Homília: Pavol Jurčo
 
“Spoločenstvo nie je jedna osamelosť, chytajúca sa druhej osamelosti hovoriac: “Ja som taký osamelý, ty si taký osamelý. Prosím, zostaň chvíľu!” Také chytanie sa príliš ľahko stáva vlastnením. A vlastnenie sa môže rýchlo zmeniť na dusivú blízkosť. Nie. Spoločenstvo je samota, ktorá zdraví samotu: “Ja som v Bohu milovaný, ty si v Bohu milovaný. Spoločne môžeme vybudovať domov.”
Henri Nouwen
“Dôležitá náboženská otázka nie je tá, ktorú položil mladý boháč: “Čo mám robiť, aby som získal večný život?” Zásadná náboženská otázka je tá, ktorú Boh nepriamo kladie Adamovi: “Kto si?” a “Komu patríš?” Tá prvá otázka sa nám páči, pretože si myslíme, že je niečo, čo v tej veci môžeme urobiť a že nad tým máme kontrolu. Druhej otázky sa bojíme, pretože na ňu môže odpovedať jedine Boh a jeho odpoveď sa nám zdá príliš dobrá, než aby to bola pravda.”
Richard Rohr
 
“No prišiel k nemu aj istý pocestný, Samaritán. Keď ho uvidel, prišlo mu ho ľúto. Pristúpil k nemu, nalial mu na rany olej a víno a obviazal mu ich. Potom ho vyložil na svoje dobytča, zaviezol do hostinca a postaral sa o neho.”
Evanjelium Lukáša

10 DECEMBER

Adventné bohoslužby Kaplnky
Slovo: Marek Tomašovič
Po Bohoslužbe bude stretnutie členov a priateľov Kaplnky s vizitátormi
 
Keď hovoríme o poznaní Boha, iniciatíva vždy leží na Božej strane. Ak on neodhalí sám seba, niet veci ktorú by si mohol urobiť, aby si ho našiel. A naozaj, niektorým ľuďom dá poznať zo seba ďaleko viac než iným. Nie pre to, že by boli jeho obľúbencami, ale pre to, že je nemožné, aby zjavil sám seba človeku, ktorého myseľ a charakter sú v zlom stave.
Nástroj, cez ktorý vidíte Boha je celá vaša bytosť. Ak ľudská bytosť nie je udržiavaná v čistote a priezračnosti, jej vnímanie Boha bude nejasné – ako mesiac pozorovaný cez špinavý ďalekohľad.
C. S. Lewis

3 DECEMBER

Bohoslužby Kaplnky s Bilgymom.
Káže: Pavol Jurčo
Výtvarná meditácia: Ján Šicko
Hudobná improvizácia: Michal Tolgyessy a Jana Belišová
 
“Životu možno rozumieť iba smerom späť, žiť sa však musí smerom vpred.” Napísal Soren Kierkegaard. Vďaka poznatkom fyziky si dnes vieme celkom hodnoverne predstaviť, ako vyzerali prvé sekundy nášho vesmíru. Vďaka históriografii máme akési poňatie o tom odkiaľ sa tu vzala spoločnosť a jej konkrétna podoba. Cez pohľady vývinovej psychológie môžem lepšie porozumieť tomu, ako vznikala moja osobnosť. Všetko to, však leží za mnou. Pohľad do budúcnosti naopak príliš často otvára neistotu, chaos, či priam až úzkosť. Čo leží predo mnou? Čo všetko má čaká?
K tomu všetkému na Slovensku v uplynulých týždňoch zavládla blbá nálada. Výhliadky do budúcnosti sa zdajú ponurné. Viacerí premýšľajú nad opustením Slovenska. Čo je predstava budúcnosti za ktorou kráčam? Ako si predstavujem svet v ktorom by som chcel žiť? A akým človekom by som sa v tom svete chcel stať?

19 NOVEMBER

Dialogické bohosližby, stretnutie v skupine po bohoslužbe. položíme si otázku: Načo som tu ja.
Slovo: Daniel Pastirčák
 
Kde je tvoja úzkosť, tam je tvoja úloha.
C. G. Jung
 
Existuje čoraz viac skladieb, ktoré som napísal a pôsobia na mňa záhadne, môžem ich počúvať s určitou úctou, lebo si ich nestotožňujem so svojou osobou, akoby mali korene niekde inde . Posledný album pôsobí, akoby pochádzal z akéhosi priestoru mimo mňa. Vyjadruje niečo nevysloviteľné. Mám pocit , že na tom temnom mieste je predstava Boha prítomnejšia a podstatnejšia. Akoby žiaľ a Boh boli nejako prepojené . Zdá sa, že v žiali sa človek priblíži k závoju, ktorý oddeľuje tento svet od druhého.
Nick Cave
 
Lebo každá vec sa otvára k tomu čo ju presahuje. Všetko sa stáva oknom, cestou a trasou k inému súcnu.
Som ten, kto sa musí vyzliecť zo seba samého, aby mohol vojsť k Bohu.
Saint Exupéry

12 NOVEMBER

Návšteva z Prahy – Saša Flek – autor Parabible
Slovo Saša Flek
Po bohoslužbe bude diskusia v kaviarni so Sašom o knihe Jurgena Moltmana – Ukrižovaný Boh, ktoré páve vydal vo svojom vydavateľstve Biblion. Kniha vyšla v českom preklade. Budete si ju môcť zakúpiť.
 
Boh sa necháva vytlačiť zo sveta na kríž.
Boh je vo svete bezmocný a slabý
Kristus nám nepomáha silou svojej všemohúcnosti,
ale silou svojej slabosti – svojím utrpením.
Náboženstvá odkazujú človeka v jeho núdzi
k božej moci vo svete,
evanjeliá ukazujú bezmocnosť a utrpenie Boha
– Len trpiaci Boh nám môže naozaj pomáhať.
D. Bonhoeffer
 
Esesáci oběsili před celým táborem dva židovské muže a jednoho chlapce. Muži zemřeli rychle, ale smrtelná agonie mladého chlapce trvala půl hodiny. “Kde je Bůh, kde je?” zeptal se někdo za mnou. Když chlapec po dlouhé době stále visel v křecích ve smyčce, slyšela jsem muže opět zvolat, “kde je Bůh teď?” A hlas uvnitř mne odpovědel: “Kde je? Je tady. Tamhle visí na šibenici. (…)”
Elie Wiesel
 
Kresťanský Boh je Boh plný lásky. Boh je nezmeniteľný a nezraniteľný len v jedinom význame: na rozdiel od bytostí, ktoré stvoril, ho nič vonkajšie nemôže prinútiť, aby sa zmenil, alebo trpel. To však nevylučuje dve ďalšie možnosti. Boh môže slobodne zmenit sám seba. A čo je dôležitejšie, môze slobodne dopustiť, aby ho druhí zmenili, môže dopustiť, aby mu druhí privodili utrpenie. Božie utrpenie nie je utrpením vnúteným zvonku, je utrpením z lásky, utrpením aktívnym. Boh se dobrovolne otvára možnosti, aby na neho pôsobili bytosti, ktoré stvoril. Je to prijaté utrpenie, svolodné utrpenie z lásky, na rozdiel od utrpenia nedobrovoľného.
Jurgen Moltman
 
Ak poznáme Boha bez toho, že sme poznali svoju biedu, dôjdeme k pýche.
Ak poznáme svoju biedu bez toho, že sme poznali Boha, dôjdeme k zúfalstvu
Ak poznáme Ježiša Krista, zostávame v strede,
lebo v ňom nachádzame aj Boha aj svoju biedu
Blaise Pascal

5 NOVEMBER

Liturgia detí k Sviatku všetkých svätých a Pamiatke zosnulých
Slovo Daniel Pastirčák
Vítvarná inštalácia Ján Sajkala
 
Reč je sieť, čo spája mŕtvych so živými,
nie sme tu len sami, sme tu spolu s nimi.
rastieme ako kvet z cibulky pod zemou,
keby nebolo ich, ja by som tu nebol.
Tak v nás ďalej žijú tí, čo tu už nie sú,
po nových cestičkách starý oheň nesú
DP
 
Ľudstvo pochádza od jedného Autora a predstavuje jediný zväzok. Ak zomrel človek, kapitola jeho života nebola vytrhnutá z knihy,
bola preložená do lepšieho jazyka.
Každá kapitola musí byť preložená. Boh používa rôznych prekladateľov.
Niektoré texty sú preložené starobou,
niektoré chorobou, iné vojnou, či tragickou nehodou. Božia ruka je však vo všetkých prekladoch. Jeho ruka napokon zozbiera a spojí všetky roztratené listy, pre tú jedinú knižnicu, kde každá kniha bude ležať otvorená jedna pred druhou.
Žiadny človek nie je ostrov, sám pre seba, každý je kúskom kontinentu, tvorí súčasť pevniny. Keď more odplaví jednu hrudu, ochudobní to celú Európu, akoby pohltilo poloostrov, alebo zámok, ktorý patrí tvojím priateľom, alebo tebe samému.
Som chudobnejší o smrť každého, lebo som votkaný do sveta ľudí.
Preto sa nikdy nepýtaj, komu zvonia do hrobu,
Lebo tebe zvonia.
John Donne 17. Meditácia
Stále jsou naši mrtví s námi
a nikdy vlastně nejsme sami
A přicházejí jako stíny
ve vlasech popel kusy hlíny
Tváře jakoby vymazané
a přece se jen poznáváme
Po chrpách, které kvetly v loni
slabounce jejich ruce voní
Tváře jakoby vymazané
a přece se jen poznáváme
Po chrpách, které kvetly v loni
slabounce jejich ruce voní
Tiše mne zdraví jako svého
hrbáčka času přítomného
Ján Skácel

15 OKTÓBER

Bohoslužby Kaplnky
Náš hosť: Milan MItana
Po bohoslužbe bude s Milanom diskusia
Aká svetielká vidí v tej našej temnote?
 
Tu prichádzajú
Odtiaľ prišli
Ale tam nevedie ich cesta
Sú pohrúžený v tme
A myslia na svetlo
Erik Groch

8 OKTÓBER

Bohoslužby dialógu
Nad témou: Načo sú nám bohoslužby
Homília: Daniel Pastirčák
 
Paradox učenia o Trojici – „Jedna podstata – tri osoby“ súvisí s problémom absolútneho a relatívneho a vyzdvihuje absolútnosť relatívneho, teda toho, čo má vzťah.
 
Poznanie Boha vedúceho dialóg, Boha, ktorý nie je iba Logos, ale Dia – logos, nie len myšlienka a zmysel, ale rozhovor a slovo vo vzájomnosti hovoriacich – toto poznanie presahuje antické delenie skutočnosti na substanciu ako niečo základné a na akcidenty ako niečo úplne náhodné. Teraz je jasné, že povedľa substancie stojí dialóg, relatio, ako rovnako pôvodná forma bytia.
Joseph Ratzinger

1 OKTÓBER

Detské bohoslužby s euchjaristiou
 
Čítame vesmír, tú veľkú Božiu knihu:
Písmo sväté prítomného okamihu.
Čítame sústavne, každým svojím zmyslom;
Telo je klavírom, Duch je klaviristom.
V množstve melódií len jedna hudba znie,
nástrojov je mnoho, len jedno umenie.
Tak k nám prehovára Božie slovo sveta,
z vôní, farieb, tvarov poskladaná veta.
Uchom čítam vtáčí spev či bzučanie ôs,
peľ ruže či pach hnoja si prečíta nos.
Proglas pre deti DP
 
Chuť broskyne číta jazyk na podnebí.
A tak na zemi je, ako býva v nebi.

24 SEPTEMBER

Bohoslužby Kaplnky
Homília: Zuzana Mojžišová
 
Slečno, slečno, vy se mračíte,
že po celý den vám pršelo?
Co by měla říkat támhle ta malá jepice,
které pršelo po celý život?
 
Jan Skácel: Útěcha

17 SEPTEMBER

Bohoslužby Kaplnky
Hosť – Ján Máhrik zo spoločenstva Za Kostolom
 
Po bohoslužbe bude diskusia s Jánom Máhrikom o živote za Kostolom, o výzvach ktoré pred nami stoja. O jeho knihách a o podcaste ktorý tvoria spolu s priateľom Josém.
 
My ľudia sme spoločenské bytosti. Prichádzame na svet ako výsledok konania iných. Prežívame tu v závislosti od iných. Či sa nám to páči alebo nie, v našom živote takmer neexistuje okamih, keď by sme nemali prospech z činnosti iných. Z tohto dôvodu nie je prekvapujúce, že väčšina nášho šťastia vzniká v kontexte našich vzťahov s druhými.
Dalajláma XIV
 
Schopnosť človeka milovať a spájať sa s druhými vytvára základ pre psychické aj fyzické zdravie. […] keď sme v láskyplnom vzťahu, vo zväzku, rastieme. Keď sme izolovaní, pomaly zomierame.
Dr. Hentry Cloud

10 SEPTEMBER

Z cyklu komentárov ku knihe Daniel
Homília: Pavol Jurco
 
Ak by existoval Boh, ako by som sa mohol zmieriť s tým, že ja nie som tým Bohom?
Friedrich Nietsche
 
Prečo sa ľudia, dokonca aj kresťania, neustále snažia navzájom potierať, prečo proti sebe bojujú? Neexistuje na našej zemi nejaká cesta, ktorá by nás priviedla až tam, kde by sme jeden o druhom všetko pochopili? Ak taká cesta existuje, musím začať sám od seba, sám sa po nej musím vydať.
Brat Roger

3 SEPTEMBER

Prvé detské bohoslužby s eucharistiou
Homília Daniel Pastircak
 
Pristúpili k nemu učeníci a spýtali sa ho: Kto je najväčší v nebeskom kráľovstve? On si zaovolal dieťa, postavil ho medzi nich a riekol: Veru, hovorím vám: Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nikdy nevojdete do nebeského kráľovstva. Kto sa teda pokorí ako toto dieťa, ten je najväčší v nebeskom kráľovstve
Evangelism podľa Matúša 18: 1 – 5

27 AUGUST

Bohoslužba Kaplnky
Homília: Zuzana Mojžišová
 
Dve percentá psychických aktivít sú vedomé, zvyšok prebieha nevedome. Emócie sú rýchlejšie, ale my ich často veľmi zle počúvame a vnímame.
 
Radkin Honzák

20 AUGUST

Bohoslužby Kaplnky
Homília: Miro Kocúr
 
„Kráčaním premáhate pokušenie statickej viery, ktorá sa uspokojí s nejakým obradom alebo starou tradíciou, vychádzate zo svojho vnútra, nesiete v batohu svoje radosti a bolesti a robíte zo svojho života púť lásky k Bohu a k bratom a sestrám. Ďakujem za toto svedectvo! A prosím vás, zostaňte na ceste, stále! Nezastavte sa! Ešte chcem dodať jedno. Povedal som: „Nezastavte sa!“, lebo keď sa Cirkev zastaví, ochorie; keď sa biskupi zastavia, ochorie Cirkev; keď sa kňazi zastavia, ochorie Boží ľud.
(pápež František Šaštín 15. septembra 2021)
 
Tu sa Ty zjavilo človeku z hlbšieho tajomstva, oslovilo ho z temnoty samotnej a on odpovedal svojim životom. Tu sa Slovo znovu a znovu stávalo Životom
Martin Búber

13 AUGUST

Bohoslužby Kaplnky
Homília Pavol Jurco
 
Celkom často hovoríme, že je nám niečo sväté: Môj dom je mi svätý, svadobný prsteň je mi svätý, kľud, ktorý potrebujem, je mi svätý. Ranný rituál je pre mňa svätý. Sväté je to, čo sa vzpiera zásahu spoločnosti. V každom človeku je niečo, čo sa takto vzpiera zásahu spoločnosti. Posvätno je oblasťou, ktorá náleží výhradne samotnému človeku, svet nad ňou nemá žiadnu moc. Posvätno je tiež miestom v ktorom zakúšame Boha. Bohom je v zmysle Biblie zásadne Boh svätý, nad ktorého svätosťou ľudia ustrnú v úžase.
Anselm Grün
 
O Bohu môžeme hovoriť až vtedy, keď posvätno opätovne zakúšame. Alebo povedané ešte lepšie: keď sa nám ono dáva zakúšať.
Martin Heidegger

6 AUGUST

Bohoslužby s eucharistiou
Homília: Daniel Pastirčák
 
Najskôr treba vystavať chrám, ktorý pretrvá človeka. A od tej chvíle sa ľudia začnú radostne vymieňať za to, čo je vzácnejšie ako oni sami. A tak sa zrodia maliari, sochári, kovotepci a cizeléri. Ale nečakaj nič od človeka, ak pracuje iba pre svoj vlastný život, a nie pre svoju večnosť.
Exupéry
 
So všetkou pokorou, miernosťou a trpezlivosťou sa znášajte navzájom v láske.
Usilujte sa zachovávať jednotu ducha vo zväzku pokoja. Jedno je telo a jeden Duch, ako ste aj boli povolaní v jednej nádeji svojho povolania.
Buďte k sebe pravdiví v láske, aby ste vo všetkom dorastali v Krista
Pavlov list Efezanom

30 JÚL

Bohoslužby Kaplnky
Homília: Zuzana Mojžišová
 
Byli přesvědčeni, že se před nimi hned dá na útěk a že ho pak budou moci prohlásit za zbabělce. Ale František věděl, že je proti útočníkům dovoleno se bránit, tasil proto kord, kterým byl tehdy každý student ozbrojen a velmi udatně se bránil, protože v Paříži se na otcovo přání cvičil i v šermu. Útočníci byli překvapeni a hned se začali vymlouval, že zaútočili omylem. 

23 JÚL

Bohoslužba Kaplnky
O 14, 00 bude pred Bohoslužbou piknik v Medickej záhrade
Homília: Arcibiskup Robert Bezák
 
Kresťanstvo umrelo už mnohokrát,
ale povstalo znova,
má totiž Boha,
ktorý pozná cestu z hrobu von.
Chesterton
 
Kto sme? Malé krehké spoločenstvo, ktoré sa drží bláznivej nádeje na zmierenie všetkých pokrstených a vôbec, zmierenie všetkých ľudí… Sme zosobnený zhluk slabostí, no zároveň spoločenstvo navštívené niekým iným než sme sami.
Brat Roger

Každé neriešiteľné protirečenie, každý nenapraviteľný rozpor ťa núti rásť pre to, aby si ho obsiahol. Hrčami svojich koreňov naberáš beztvarú zem, jej kremene i humus, a staviaš tak céder na slávu Božiu. Iba te chrámový stĺp došiel slávy, čo sa za dvadsať pokolení zrodil z opotrebovania – navzdory ľuďom. Aj ty sám ak chceš rásť, opotrebuj sa v rozporoch: Vedú k Bohu najkratšou cestou. Je to jediná cesta. Z toho vyplíva, že bolesťou rastieš, keď ju prijmeš.
Saint-Exupéry
 
Nádej skrátka nie je optimizmus, nie je to presvedčenie, že niečo dobre dopadne, ale istota, že niečo má zmysel, bez ohľadu a to ako to dopadne.
Václav Havel

16 JÚL

Bohoslužba Kaplnky
Homília: Alica Rosová
 
Rabínov dar
Kláštor, ktorý bol kedysi sídlom veľkého rádu v dôsledku ťažkých časov upadal. Prišiel o všetky svoje ďalšie kláštory a v rozpadajúcom sa hlavnom sídle zostalo už len päť mníchov: opát a štyria ďalší, všetci už viac ako sedemdesiatroční. Bolo jasné, že rád umiera.
V blízkom lese bola malá chatrč, ktorú občas užíval rabín z blízkeho mesta ako pustovňu. Opáta, ktorý sa trápil nad hroziacou skazou rádu napadlo popýtať rabína o radu, či vie ako kláštor zachrániť. Rabín však mohl s ním iba súcitiť. „Viem aké to je“, horlil, „duchovno z ľudí odišlo. Do synagogy už skoro nikto nechodí.“ A tak starý opát a starý rabín horekovali spolu. Potom si čítali časti Tóry a potichu sa rozprávali o filozofických veciach. Keď opát odchádzal, objali sa a opát sa posťažoval, že odchádza bez rady, po ktorú prišiel. „Nie, je mi ľúto, neporadím ti.“, odpovedal rabín. „jediné, čo ti môžem povedať je, že Mesiáš je jeden z vás.“
„Nemôže nám pomôcť“, povedal opát svojím druhom v kláštore. „Horekovali sme, čítali Tóru, jediné čo mi povedal pri mojom odchode bolo niečo tajomné; že Mesiášom je jeden z nás. Neviem, čo tým myslel.“
Nasledujúce dni, týždne a mesiace mnísi premýšľali a pýtali sa sami seba na zmysel rabínových slov. Mesiáš je jeden z nás? Ale kto? Myslel opáta? Bol naším vodcom pre viac ako jednu generáciu. Ale mohol myslieť aj brata Tomáša. Každý vie, že Tomáš je mužom svetla. Iste nemyslel brata Elreda, ten je s časom viac a viac vrtošivý. Ale keď nad ním človek premýšľa, aj keď je ľuďom tŕňom v oku, má Eldred vždy pravdu. Často veľkú pravdu. Možno že rabín myslel brata Elreda. Ale určite nemyslel na brata Filipa, je pasívny, nič z neho. Ale má akýsi nadprirodzený dar byť tam, kde je ho treba. Zázračne sa objaví po tvojom boku. Možno je Mesiášom Filip. Samozrejme, že rabín nemyslel mňa. Som iba obyčajý človek. A čo ak myslel? Ó, Bože, ja nie. Nemôžem pre Teba toľko znamenať. Alebo áno?
Keď tak premýšľali, začali sa starí mnísi k sebe navzájom správať s mimoriadnym rešpektom. A tak i sami k sebe.
Kláštor sa nachádzal v krásnom lese, ktorý občas navštevovali ľudia, aby sa prešli po cestičkách, pojedli na jemnej tráve, občas i meditovali v zchátranej kaplnke. Bez toho, aby si to uvedomovali, cítili auru mimoriadnej úcty, ktorá obklopovala starých mníchov a prestupovala atmosféru toho miesta. Nevediac prečo, začali sa do kláštora vracať na pikniky, hrať sa alebo modliť sa. Privádzali svojich priateľov, aby im to zaujímavé miesto ukázali. A priatelia privádzali nových priateľov.
Stávalo sa, že mladí muži hovorili s mníchmi častejšie a častejšie. Po nejakej dobe jeden požiadal, či by sa mohol k mníchom pripojiť. Potom ďalší. A ďalší. Po rokoch sa stal kláštor vďaka rabínovmu daru sídlom prekvitajúceho rádu, centrom spirituality a osvietenosti v ríši.

9 JÚL

Bohoslužba Kaplnky
Homília: Pavol Jurčo
 
Padla na mňa strašná únava. A zdalo sa mi jednoduchšie priznať si, že som ako Bohom opustený. Lebo som sa cítil bez svorníka a nič sa už vo mne neozývalo. Zmĺkol hlas hovoriaci v tichu. A keď som vyšiel na najvyššiu vežu, zamyslel som sa: „Načo tie hviezdy?“ A pohľadom premeriavajúc svoje panstvá, pýtal som sa: „Načo tie panstvá?“ A ako stúpal žalospev z usínajúceho mesta, dával som si otázku: „Načo ten nárek?“ Bol som stratený ako cudzinec v nesúrodom dave, nepoznajúci jeho reč. Bol som ako oblek, z ktorého sa ktosi vyzliekol. Strhaný a sám. Podobal som sa neobývanému domu.
Tak aj tá najprudšie vyprýštená bazilika – ak niet nikoho, kto by ju pozoroval v jej celku, kto by v nej vychutnal ticho a prisúdil jej význam v rozjímaní svojho srdca – je už iba súhrnom skál
Spoznal som nudu, ktorá prichádza predovšetkým, keď stratíme Boha.
Antoine de Saint Exupéry

2 JÚL

Bohoslužby Kaplnky s Eucharistiou
Homília: Daniel Pastircak
 
Urobil si ma nekonečným, v tom si našiel potešenie.
Túto krehkú nádobu neustále vyprázdňuješ
a napĺňaš ju vždy novým životom.
Nosil si túto trstinovú flautu cez hory a doly
a vydychoval si ňou večne nové melódie.
Pod nesmrteľným dotykom tvojich rúk
zažíva moje malé srdce radosť bez medzí
a rodí sa v ňom nevýslovná reč.
Tvoje nesmierne dary môžem preberať iba do týchto malých dlaní.
veky odchádzajú a ty stále nalievaš a stále je kam liať.
R. Thákur

25 JÚN

Bohoslužby Kaplnky
Homília: Zuzana Mojžišová
 
Od Pálavy krahulíček doletěl,
novinu nám tuze smutnú pověděl,
že tam kdesi v prostřed pola
Pána Boha tiše volá,
šohajek co tak žít chtěl.
(Moravská ľudová pieseň Smuténka)

18 JÚN

Bohoslužby Kaplnky
Z cyklu – S Krízou na krku
 
Medzi pohlaviami je v skrytosti, či okázalo položený meč, dokiaľ sa nezmieria v dokonalom manželstve. Je to mužská domýšľavosť, ak odvahu, či statočnosť, nazývame „mužnosťou“, aj keď ich vidíme u ženy. Akými úbohými a pokrivenými úlomkami pravej ľudskosti musí byť väčšina čírych mužov a čírych žien. Liekom na to je manželstvo. Keď sa tí dvaja spoja, stávajú sa bytosťami plnej ľudskosti: „Na obraz Boží ich stvoril.“
Karneval sexuality nás paradoxne vedie niekam ďalej, za hranice pohlavia.
Nastane chvíľa keď, jeden či druhý zomrie. V y na to myslíte ako na pretrhnutú lásku: Ako na tanec prerušený uprostred pohybu. Ak však aj mŕtvy cítia útrapy z odlúčenia, a tomu podozreniu sa nedokážem ubrániť,
potom je vdovstvo pre oboch milujúcich, a pre všetky milujúce sa dvojice nedeliteľnou súčasťou ich skúsenosti s láskou. Je jednoducho pokračovaním manželstva, tak ako je manželstvo pokračovaním dvorenia, alebo jeseň je pokračovaním leta. Nie je to násilné prerušenie procesu, ale jedna z jeho fáz, nie prerušenie tanca, ale jeho nová figúra Dokiaľ je milovaná tu, vyvádza nás z našej uzavretosti. Potom v tanci nastane oná tragická figúra, musíme sa učiť zostať naďalej otvorení, hoci jej telesná prítomnosť nám bola odňatá, a milovať jej skutočné ja.
C. S. Lewis Svedectvo o zármutku
 
Anthony Giddens definoval súčasné partnerstvo ako čisté vzťahy. Čo tým myslel? Okrem uspokojenia vzťahy neobsahujú žiadne ďalšie podmienky, nemajú žiadny iný dôvod. Z toho vyplýva, že len čo prestanete byť spokojný, alebo keď pocítite, že v inom partnerstve by ste dosiahli viac uspokojenia, pretože to súčasné vám už nesľubuje žiadne ďalšie dobrodružstvo, alebo prekvapenie, lebo ho už poznáte skrz na skrz, len čo sa rozhodnete, partnerstvo sa rozpadá
Zygmund Bauman

11 JÚN

Bohoslužby Kaplnky
Homília: Pavol Jurco
Organové meditácie: Matúš Kucbel
 
Povedal mu: Už sa nebudeš volať Jákob, ale Izrael, lebo si zápasil s Bohom i s ľuďmi, a zvíťazil si. Jakob ho žiadal: Prezraď mi svoje meno. On mu povedal: Prečo chceš vedieť moje meno? Tam ho požehnal. Jakub nazval toho miesto Pení – El, lebo povedal: videl som boha tvárou v tvár, a zostal som nažive.
Genezis 32: 29 – 32
Kristov život je práve taký, aký musí byť, ak ide o život Boha a zároveň človeka. Je to symbol, spojenie heterogénnych pováh – asi také, ako keby sa spojili Jób a Jahve v jednej osobnosti. Jahveho zámer stať sa človekom, zámer čo vyplynul zo zrážky s Jóbom, sa napĺňa v Kristovom živote a utrpení.
C. G. Jung
 
Dieťa, vysloviť presne to čo si naozaj myslíš, vysloviť to celé, nič viac, nič menej, nič iné, len to čo si naozaj myslíš, v tom je celé umenie i radosť jazyka.
Jalový výrok. Keď napokon príde čas a si nútená vysloviť to čo po celé roky ležalo v centre tvojej duše, to čo si po celý ten čas v sebe znova a znova opakovala, ako idiot, určite to nenazveš „radosť jazyka“.
Teraz už rozumiem, prečo k nám bohovia nehovoria otvorene, prečo neodpovedajú. Dokiaľ z nás nebudú vydolované tie pravé slová, prečo by mal načúvať táraniu, o ktorom sa domnievame, že vyjadruje to čo si myslíme?
Ako by nás mohol Boh stretnúť tvárou v tvár dokiaľ máme toľko tvári?
 
C. S. Lewis – Till we have facies

4 JÚN

Bohoslužby s eucharistiou
Z cyklu s Krízou na krku
Homília: Daniel Pastirčák
 
Zdá sa nám, že poznanie pochádzajúce zo skúsenosti
má prinajlepšom iba obmedzenú cenu.
Poznanie nanucuje schému a klame,
lebo schéma je nová v každom okamihu
a každý okamih je nové a ohromujúce
hodnotenie všetkého, čím sme boli.
Nech už viac nepočujem
o múdrosti starých ľudí, to radšej o ich bláznovstve,
o strachu zo strachu a treštenia, o strachu z vlastnenia,
o strachu patriť inému či iným, patriť Bohu.
Jediná múdrosť v ktorú môžeme dúfať časom,
je múdrosť pokory: a tá je nekonečná.
T.S. Eliot
 
Jadrom kresťanského učenia o Trojici je toto: Iba vzťah vzájomnosti medzi otcom – rodičom a synom – dieťaťom rodí Ducha: Iba jednota rodiča a dieťaťa môže oduševniť svet.
Mathew Fox – Kozmický Kristus

28 MÁJ

Slávnosť Letníc
O 15, 00 pred bohoslužbou sa stretneme pro spoločnom stole.Počas bohoslužby bude obnova Krstných sľubou. Nový ľudia budú prijímaní do Kaplnky
Výtvarná inštalácia: Peter Gála, András Cséfalvay, Juli Nagy, Zuzana Číčelová, Ján Šicko
Hudobná improvizácia: Daniel Matej + spol.
 
Slovo: Daniel Pastircak
 
Ľudský genom pozostáva z celej našej DNA, dedičného kódu života. Tento práve objavený text má dĺžku 3 biliónov písmen, je napísaný v čudnom kryptografickom kódovaní štvorpísmenného kódu. Ak by sme ten text čítali nahlas rýchlosťou tri písmená za sekundu, trvalo by nám to tridsať jeden rokov, za predpokladu, že by sme text čítali nepretržite deň noc. Taká ohromujúco komplexná je informácia, ktorú v sebe uchováva každá bunka ľudského tela.
Dnes sa učíme jazyk, v ktorom Boh vytvoril život.“
FRANCIS COLINS
 
Slovo podstatne „pochádza od niekoho iného“ a je „zamerané na niekoho iného“ , je existenciou, ktorá je úplne cestou a úplne otvorenosťou. Bytie Ježiša ako Krista je úplne otvoreným bytím, bytím „od“ a „ku“, ktoré nikde nezdôrazňuje seba samého, a nikde nestojí iba na seba, toto bytie je čistým vzťahom
Joseph Ratzinger
 
Boh sa stal tým, čím sme my, aby nás pretvoril v to, čím je on.
Ireneus
 
Boh sa stal človekom, aby sa človek mohol stať Bohom.
Atanázius
 
Boh bol utvorený v človeka, aby človek mohol byť pretvorený v Boha.
Augustín

21 MÁJ

Bohoslužby Kaplnky
Slovo: Alica Rosová
 
Základním fórem Laurela a Hardyho bylo podle mého to, že se každou zkouškou pokoušeli projít, jak nejlíp uměli.
Nikdy nepřestali důveřivě smlouvat s osudem, a právě proto byli tak strašne pomilováníhodní a směšní.
Kurt Vonnegut, Groteska
Buďte vždy pripravení dať odpoveď každému, kto vás žiada o zdôvodnenie nádeje, ktorá je vo vás, ale robte to v tichosti, s bázňou a dobrým svedomím.
1. Petrov 3: 15-16

14 MÁJ

Z cyklu s Krízou na krku
Slovo: Daniel Pastircak
 
Najskôr je treba postaviť loď, vystrojiť karavánu, vystavať chrám, ktorý pretrvá človeka. Od tej chvíle sa ľudia začnú radostne vymieňať za to čo je vzácnejšie než oni sami. Ale nečakaj nič od človeka, ak pracuje iba pre svoj život, a nie pre svoju večnosť.
Podľa človeka, čo je kdesi dané, inde je vzaté. Tak sme si zvykli zabúdať na Boha, a používať tovar. Vskutočnosti však, to čo dávaš ťa vôbec neumenšuje, práve naopak: Zväčšuje ťa o bohatstvo, ktoré rozdáš.
 
Exupéry.

30 APRIL

Bohoslužby Kaplnky
Homília: Pavol Jurco
 
Keď premýšľam o milosti, páči sa mi najmä obraz Boha, ktorý rozhadzuje dary – akýsi nevyberavý darca obživy, radosti, lásky a potešenia. Dary, ktoré sa dávajú bez toho, aby sme si ich zaslúžili, a bez očakávania odplaty. Taká milosť plodí vďačnosť, ktorá zasa rozširuje naše srdcia smerom k väčšej dobrote a láske.
Dary sú prirodzenosťou samotného vesmíru, ktoré dáva Boh alebo prirodzený poriadok. Milosť nám pripomína, že každá dobrá vec je dar – že východ slnka a to, že sme nažive, sú pre nás akosi bez rozdielu každodennou obetou – a vtedy pochopíme, že všetci dobrodinci sú aj príjemcami a všetci príjemcovia môžu byť dobrodincami. Všetko, čo máme, bolo darované nám všetkým. Nebolo by dobrodincov, keby neboli najprv príjemcami milosti. V skutočnosti dary nedávame. Dary rozpoznávame, prijímame ich a odovzdávame ďalej.
 
Richard Rohr

7 MÁJ

Bohoslužby Kaplnky
Z cyklu S KRÍZOU NA KRKU
Homília: Daniel Pastirčák
 
Kresťanstvo umrelo už mnohokrát,
ale povstalo znova,
má totiž Boha,
ktorý pozná cestu z hrobu von.
 
Chesterton
 
Pani tri biele leopardy, pod jalovcom sedia
Presýtené v chladnej tôni dňa, nažrali sa
Mojich nôh, srdca, pečeňe i z osahu toho čo som mal
V dutom kruhu lebky. A Boh povedal
Či ožijú tieto kosti? Tieto kosti
Či ožijú?
Života niet v nich. Ako i ja som zabudnutý
A budem zabudnutý, aby som zabúdal
Takto oddaný a sústredený v cieli. A Boh povedal
Prorokuj k vetru, k vetru len, lebo len
Vietor bude počuť.
T. S. Eliot

23 APRIL

Bohoslužby Kaplnky
Homília: Miro Kocúr
 
Rozhovor medzi nedávno obráteným na kresťanstvo a jeho neveriacim priateľom:
„ Tak z teba sa stal kresťan?“
„Áno.“
„Potom iste o Kristovi niečo vieš. Povedz mi: V ktorej krajine sa narodil?“
„To neviem.“
„Koľko rokov mal keď umrel?“
„To neviem.“
„Koľko kázní predniesol?“
„To neviem.“
„To vieš naozaj veľmi málo na niekoho, kto o sebe tvrdí, že sa stal kresťanom!“
„Máš pravdu. Hanbím sa, že viem o Kristovi tak málo. Viem ale toto: Ešte pred rokmi som bol pijan. Mal som dlhy. Moja rodina sa rozpadala. Moja žena a deti mali strach z každého môjho návratu domov. Teraz už nepijem, nemáme dlhy, sme šťastná rodina. Deti sa ma večer nevedia dočkať. To všetko urobil Kristus pre mňa. Toto ja viem o Kristovi.“
Skutočne poznať znamená nechať sa týmto poznaním zmeniť.
Antony de Mello: Poznať Krista

16 APRIL

Bohoslužby Kaplnky
Slovo: Daniel Pastircak
 
Dnes mě pri rozjímaní napadlo, že ten nápad z bible, že Búh, nechá ukřižovat a dlouho trpět svého syna, aby ho pak vzkřísil, možná vznikl v mysli nějakého sadistického otce s omnipotentne narcistickou povahou.
Peter Pothe
 
Boh sa necháva vytlačiť zo sveta na kríž. Boh je vo svete bezmocný a slabý. Kristus nám nepomáha silou svojej všemohúcnosti, ale silou svojej slabosti – svojím utrpením. Náboženstvá odkazujú človeka v jeho núdzi k božskej moci vo svete, evanjeliá ukazujú bezmocnosť a utrpenie Boha – Len trpiaci Boh nám môže naozaj pomáhať .
Dietrich Bonhoeffer
 
Ak má odlúčené srdce stáť na tom najvyššom, musí stáť na ničom, lebo práve v tom spočíva najvyššia schopnosť prijímať. Keď chcem písať musím zmazať všetko, čo je na tabuli napísané. A nikdy sa mi tabuľa nebude hodiť tak dobre k písaniu, ako v prípade, keď na nej nebude napísané vôbec nič. Podobne, ak má Boh do môjho srdca písať na to najvyššie, musí všetko, nech je to čokoľvek, zo srdca odísť.
Keď odlúčenosť dospeje k tomu najvyššiemu, duša v poznaní stráca svoje poznanie, v láske stráca svoju lásku, vo svetle stráca svoje svetlo. Chudobní duchom sú tí ktorí Bohu ponechali všetky veci tak ako ich mal, keď sme ešte neboli.
Majster Eckhart

9 APRIL

Bohoslužby Vzkriesenia s eucharistiou
Slovo: Pavol Jurčo
Hudobné meditácie: Roman Harvam, Michal Tolgyessy
 
Nech si ktokoľvek, vstúp, vstúp
Tulák, zbožný, či ten čo si život užíva
Čokoľvek sa s tebou deje
Vstúp i keď si porušil posvätný sľub
Pochoval nádej zaživa
My neputujeme do beznádeje
Vstúp, nič ešte ukončené nie je, vstúp
Rúmi

Písmo nám ponúka niečo omnoho lepšie ako je racionálna istota a to úplne odlišný spôsob poznania: intímny vzťah, cestu tmou, cestu na ktorej si sami pre seba musíme objaviť, že milosť, láska, milosrdenstvo a odpustenie sú absolútne nevyhnutné pre prežitie – vo svete vždy navždy neistom.
Richard Rohr
 
Být „věřící“, neznamená navždy odhodit břemeno palčivých otázek. Někdy to znamená vzít na sebe kříž pochybností a i s ním Jej věrně následovat. Síla víry není v „neotřesitelnosti přesvědčení“, nýbrž ve schopnosti unést i pochybnosti, otevřené otázky, nejasnosti, snášet tíhu tajemství – a přitom zachovat věrnost a naději. Ano, možná toto je právě poslání Tomášovo: Víra, která se zrodila při dotyku Ježíšova boku, se pro něj nestane předmětem „vlastnění“. Ani teď pro něj víra nepřestává být cestou.Má dále nést břímě svých pochybností a pokušení ke skepsi. Jistoty víry dojde jen tam, kde se při dotyku ran ve světě dotkne Boha – jen tam se s ním setká. Tam znovu prožije své setkání se Vzkříšeným.
Tomáš Halík

2 APRIL

Kvetná nedeľa – Bohoslužby Kaplnky
 
Pretože Ježiš vedel, že prišla jerho hodina, aby odišiel z tohto sveta k Otcovi, a preto, že miloval svojich, ktorí boli na svete, preukázal im dokonalú lásku
 
Ježiš si bol vedomí toho, že Otec mu dal všetko do rúk, od Boha vyšiel a k Bohu sa vracia.
“Čo ja teraz robím, ty nechápeš, ale neskôr pochopíš.”
“Ak som vám ja, Pán a Učiteľ umyl nohy, aj vy si máte navzájom umývať nohy. Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili tak, ako som urobil ja vám.”
Evangelium podľa Jána
 
Čo ja teraz robím, ty nechápeš, ale neskôr pochopíš.
Ak som vám ja, Pán a Učiteľ umyl nohy, aj vy si máte navzájom umývať nohy. Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili tak, ako som urobil ja vám.
Evanjelium podľa Jánaežiš vedel, že prišla jerho hodina, aby odišiel z tohto sveta k Otcovi, a preto, že niloval svojich, ktorí boli na svete, preukázal im dokonalú lásku
 
Evanjelium podľa Jána

26 MAREC

Bohoslužby Kaplnky
Homíliu nám prednesie náš priateľ z Prahy Dávid Novák
 
Po bohoslužbe bude stretnutie členov Kaplnky – výročná zpráva, a diskusia s Davidom Novákom
 
Každé neriešiteľné protirečenie, každý nenapraviteľný rozpor ťa núti rásť pre to, aby si ho obsiahol. Hrčami svojich koreňov naberáš beztvarú zem, jej kremene i humus, a staviaš tak céder na slávu Božiu. Iba te chrámový stĺp došiel slávy, čo sa za dvadsať pokolení zrodil z opotrebovania – navzdory ľuďom. Aj ty sám ak chceš rásť, opotrebuj sa v rozporoch: Vedú k Bohu najkratšou cestou. Je to jediná cesta. Z toho vyplíva, že bolesťou rastieš, keď ju prijmeš.
Saint-Exupéry

19 MAREC

Z cyklu – S krízou na krku
Homília: Daniel Pastircak
 
Som individualista a za to najlepšie a najsvätejšie na kresťanstve pokladám kresťanskú úctu pred každou ľudskou dušou. Možno patrím k napoly odumretému svetu, možnože vzniká kolektívny človek bez individuálnej duše.
Herman Hesse
 
Uvedomelí ľudia si dnes premyslia, či sa oplatí mať deti vo svete, ktorý je odsúdený k záhube. Keďže si uvedomujeme, že vo svete nás čaká vyhynutie, bolo by možno rozumnejšie, vymrieť dobrovoľne, bez bolesti, než vymierať v zápase a bolestiach.
Z eseje študenta
 
„Ja“ je sebauvedomelá syntéza nekonečného s konečným vo vzájomnom vzťahu. V plnosti sa preto môže prejaviť iba vo vzťahu s Bohom.
Kierkegaard.

12 MAREC

Z cyklu komentárov ku knihe Daniel
Homília: Pavol Jurčo
O bezmocnej zlosti
 
Biblický text:
kniha Daniel 19-20; 23-27
Izaiáš 43,1-3
 
Citát:
Avšak ten, ktorý “niesol choroby nás všetkých”, ktorý verne prešiel bránami pekla a smrti, je tu s nami nadovšetko. Ukázal, že “láska znesie všetko”, že “ju neuhasia veľké vody ani ju nezaplavia rieky”, ako hovorí Písmo. “Láska je silná ako smrť” – ba dokonca silnejšia ako ona. Vo svetle tejto udalosti je láska hodnotou, ktorú nesmieme prenechať sentimentalite.
Láska znamená silu – jedinú silu, ktorá prežije smrť a prebodnutými rukami prevráti jej brány. Vzkriesenie nie je ” happy end”, ale pozvanie a výzva: Nemusíme a ani nesmieme kapitulovať pred ohňom utrpenia, aj keď ho teraz nemôžeme uhasiť. Nesmieme sa správať pred zlom, akoby malo posledné slovo. Nebojme sa “veriť v lásku” aj tam, kde podľa všetkých meradiel sveta prehráva. Majme odvahu staviť proti “múdrosti tohto sveta” na bláznovstvo kríža!
Tomáš Halík

5 MAREC

Z cyklu S KRÍZOU NA KRKU
Bohoslužby Kaplnky s eucharistiou
Homília Daniel Pastirčák
 
Pozorovali ste podivne narastajúce vybičovanie ľudských nervov
v týchto posledných rokoch.
Pociťujeme ako sa v ovzduší zhustilo niečo, čo nenávidí ľudskosť.
V prísvite búrky pozorujeme seba s prílišným súcitom a druhých príliž podrobne.
Nuž, je október 1939.
Počítame mesiace, budeme počítať dni.
A zdá sa, nastal čas hľadať niečo mimo našich nervov, o čo by sme sa opreli.
Robinson Jeffers
 
Je pozoruhodné, aké sú si v gréčtine blízke slová modlitba – prozeuché a pozornosť – prozoché. Pozorný človek je modliacim sa človekom. Modlitba nie je totiž ničím iným než pozornosťou srdca voči Jedinej Prítomnosti, ktorá robí z každej veci to, čo je prítomné. Je jasným a citlivým rozpoznaním Toho, ktorý Je prítomný vo všetkom, čo je…
Jean Yves Leloup

26 FEBRUÁR

Bohoslužby Kaplnky
Slovo: Josef Sýkora
Klub po bohoslužbách
Hosť: Josef Sykora
 
Ale aký je to hlodavý červ v duši, aká morová škvrna našich myšlienok, aká hrdza srdca, žiarliť na iného, či už pre jeho cnosť, alebo jeho šťastie! Ktokoľvek z vás, čo ste závistliví a zlomyseľní, všimnite si, aký prefíkaní, zlomyseľní a nenávistní ste k tým, ktorých nenávidite. No práve tým, že ste nepriateľmi cudzieho blaha, ste v skutočnosti nepriateľmi blaha svojho vlastného.
Cyprián z Kartága
 
Dal som mnohým, čo som nikomu nedlhoval.
Aelred z Rievaulx
 

19 FEBRUÁR

Bohoslužby Kaplnky
Homília Zuzana Mojžišová
 
Každý sa môže hnevať, to je ľahké: Ale hnevať sa na správneho človeka, a toľko, koľko treba a keď treba, zo správneho dôvodu, správnym spôsobom, to nie je dané každému
Aristoteles

12 FEBRUÁR

Bohoslužby Kaplnky
Homília Pavol Jurčo
 
Tradície a spirituality sa stretávajú pri Zdroji, ktorý je prameňom. Je miesto toho “Ja Som,” ktoré patrí k samému Bytiu, k číremu Svetlu. Toto “Ja Som” nie je “ja som” Ježiša z Nazaretu. Je to “Ja Som” samého Bytia; “Ja Som”, patriace k Logu. “Prv než bol Abrahám, Ja Som.” Otázka “Kto som?” slúži ako čakan, pomocou ktorého dospejeme k “Ja Som,” nachádzajúcemu sa v hĺbke; nie je to naše obyčajné “ja som,” nie je to naše malé ja, je to “Ja Som” samého Bytia.
Jean-Yves Lelupue

5 FEBRUÁR

Bohoslužby Kaplnky s eucharistiou
Homília: Daniel Pastirčák
 
Sú medzi nami ľudia, ktorí pristupujú k súčasnej situácii vo svete s cynizmom. Môžeme mať samozrejme cynický pohľad na skutočné motívy ľudského konania. Môžeme byť cynickí k náboženstvu, k cirkvi. Ťažko by sa našlo niečo, k čomu by sme nemohli pristúpiť s cynizmom. Nemôžeme však s cynizmom vnímať ako sa otriasajú základy sveta. Ku koncu môžeme pristupovať cynicky, len pokiaľ sa na neho nemusíme dívať, len pokiaľ sa na mieste, kde uplatňujeme svoj cynizmus, môžeme cítiť bezpečne. Keď sa však základy toho miesta začnú rozpadať, rozpadne sa s nimi i cynizmus. Potom už zostávajú len dve možnosti: zúfalstvo, ktoré je istotou večnej skazy, alebo viera, istota večnej spásy.
Paul Tillich
 
Nečakaj nič od človeka, ak pracuje iba pre svoj vlastný život, a nie pre svoju večnosť. Lebo každá vec sa otvára k tomu čo ju presahuje. Všetko sa stáva oknom, cestou a trasou k inému súcnu. Som ten, kto sa musí vyzliecť zo seba samého, aby mohol vojsť k Bohu.
Antoine Saint – Exupery

29 JANUÁR

Bohoslužby Kaplnky
Homília Daniel Pastirčák
 
Počas prvej svetovej vojny sedel židovský vojenský lekár so svojim priateľom aristokratickým plukovníkom, v kryte, keď sa začalo silné bombardovanie. Plukovník si lekára doberal. Máte strach, však? Tu vidno ako je árijská rasa nadradená semitskej. Lekár mu na to odpovedal: Áno mám strach. Aká však nadradenosť. Keby ste vy, milý plukovník, mali taký strach ako ja, už dávno by ste odtiaľ utiekli.
Sloboda človeka zahŕňa v sebe slobodu zaujať stanovisko k sebe samému a na tento účel sa od seba samého najprv dištancovať.
Victor Frankl
 
Daj, aby zo mňa zostala len tá čiastočka, vďaka ktorej ťa môžem nazývať svojim všetkým.
Daj, aby z mojej vôle zostala len tá čiastočka vďaka ktorej ťa môžem cítiť na všetkých stranách
a stretnúť sa s tebou vo všetkom
a ponúknuť ti svoju lásku v ktorejkoľvek chvíli.
Daj, aby zo mňa zostala len tá čiastočka, vďaka ktorej ťa nemôžem nikdy zaprieť.
Daj, aby z mojich pút zostala len tá čiastočka vďaka ktorej som zviazaný s tvojou vôľou a tvoj zámer sa uskutočňuje v mojom žití.
Tou čiastočkou je puto tvojej lásky.
Rabíndranáth Thákur

22 JANUÁR

Bohoslužby Kaplnky
Homília Daniel Pastirčák
 
Niet ušľachtilého povzneseného života bez vedomia existencie diablov a démonov a bez trvalého boja proti nim.
Herman Hesse
 
Je ilúzia povedať, že človek má komplex, v skutočnosti komplex má človeka.
C. G. Jung.
 
Anjeli nám vnukajú myšlienky hľadajúce zmysel sveta, démoni nám vnukajú myšlienky, ktoré sa na svet dívajú pozície žiadostivosti, vášne, lakomstva a pýchy a pôsobia v nás.
Evargius
Človek, ktorý si skutočne uvedomí svoju slobodu, získava zároveň istotu o Bohu. Sloboda a Boh sú neoddeliteľný. Prečo? Som si istý: vo svojej slobode tu nie som cez seba samého, ale som si darovaný, lebo si môžem chýbať, a nedokážem si svoje slobodné bytie vynútiť
Karl Jaspers
 
Byť stratený, znamená byť ponechaný napospas ľubovôli a nárokom ega utváraného z pominuteľných náhod. Byť spasený znamená vrátiť sa k vlastnej neporušenej a večnej skutočnosti a žiť tú skutočnosť v Bohu.
Thomas Merton

15 JANUÁR

Bohoslužby Kaplnky
Homília: Zuzana Mojžišová
 
Je večer, pane. Dočkali sme sa večera. Môj priateľ sa usiluje vzbudiť o tom vo mne pochybnosti. A musím priznať, že na chvíľu som zaváhal. Ale neprežil som tento dlhý deň nadarmo a môžem vás uistiť, že jeho program je už skoro na konci. A vám sa ako darí? Ako sa cítite?
Samuel Beckett: Čakanie na Godota

8 JANUÁR

Bohoslužby Kaplnky
Homília Daniel Pastirčák
 
Prvý človek je zo zeme – zemský. Druhý človek je z neba – nebeský. Vzývaný či nevzývaný, Boh je prítomný.
Nápis na hrobe C. G. Junga
 
Nezabúdajme, že skúsenosť Krista – skutočného Boha a skutočného človeka – je cieľom kresťanského života. Nie je to vyhradené len Kristovi. Svätý Pavol hovorí, že „Kristus je starším bratom mnohých.“ Zavše máme sklon nechať ho samého, hoci sme s ním a v ňom povolaní vstúpiť na cestu nezmiešaného zjednotenia s Bohom, ktorý v nás prebýva a ktorý všetko tvorí.
Jean Yves Leloup
 
Boh tvorí svet a všetky veci v jednom prítomnom teraz, čas, ktorý uplynul pred tisícimi rokmi, je Bohu práve tak prítomný, ako čas, ktorý je teraz. Do duše, ktorá spočíva v jednom prítomnom teraz, rodí otec svojho jednorodeného syna: A tým zrodením sa naša duša znovu rodí v Bohu.
Majster Eckhart

1 JANUÁR

Novoročné bohoslužby s eucharistiou
Homília: Daniel Pastirčák
 
Životu možno rozumieť iba smerom späť, žiť sa však musí smerom vpred.
Soren Kierkegaard
 
Boh je Novisimus – vždy ten najnovší. Boh je vždy ten na počiatku. Tvorí nové doposiaľ neslýchané, nevidené, v každom okamihu.
Majster Eckhart
 
Zdá sa, že jadrom kresťanského učenia o Trojici je toto: Iba vzťah vzájomnosti medzi Otcom – rodičom a Synom – dieťaťom rodí Ducha: Iba jednota rodiča a dieťaťa môže oduševniť svet.
Mathew Fox
 
dieťa pozrie na starca
v očiach mu vidí
dieťa na ktoré starec zabudol
starec pozrie na dieťa
v očiach mu vidí
starca o ktorom dieťa nič nevie
boh hľadí
cez nich do seba
a starec vidí dieťa
na ktoré si spomenul
a dieťa vidí starca
o ktorom vie všetko
D. P. 

25 DECEMBER

Vianočné bohoslužby na Cukrovej 4.
Počas zimných mesiacov sa Kaplnka bude stretať na Cukrovej 4, v podvečer o 17, 00

Neviem kto ma poslal na svet, neviem čo je svet, neviem čo som. Vidím iba úžasné priestory vesmíru, ktoré ma obklopujú, no neviem, prečo som postavený na toto a nie na iné miesto; neviem prečo tá krátka chvíľa, ktorá je mi daná pre život, je mi určená práve na tomto a nie na inom bode celej večnosti, ktorá ma predchádzala, a celej večnosti, ktorá príde po mne. Viem iba toľko, že musím umrieť; ale čo najmenej poznám, je smrť, ktorej neuniknem
Blaise Pascal
 
Ak porozumieme Božej láske k nám, , radi budeme k nemu prichádzať ako bezmocní chudáci. Nikdy sa za svoju biedu nebudeme hanbiť. No bieda je pre nás užitočná len vtedy, ak u Boha nehľadáme nič iné, iba milosrdenstvo. Ak veríme, že dokonalosť jeho moci sa prejaví v našej slabosti, môžeme sa radovať i zo svojej budúcnosti. Najistejšie znamenie, že sme v srdci pochopili božiu lásku, je ocenenie našej chudoby, vo svetle jeho nekonečného milosrdenstva.
Thomas Merton

24 DECEMBER

Spoločné Štedrovečerné bohoslužby Cukrovej a Kaplnky
Slovo: Petr Kučera a Daniel Pastirčák
spolu s príspevkami detí
 
Učeníci prišli k Ježišovi s otázkou: Kto je najväčší v nebeskom kráľovstve? On si zavolal dieťa, postavil ho do stredu medzi nich a povedal: Hovorím vám, že ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nikdy nevojdete do nebeského kráľovstva. Kto sa teda pokorí ako toto dieťa, ten je najväčší v nebeskom kráľovstve. A kto by prijal jedno takéto dieťa v mojom mne, mňa prijíma.
Varujte sa, aby ste nepohŕdali ani jedným z týchto maličkých. Hovorím vám, že ich anjeli v nebesiach neustále hľadia na tvár môjho Otca, ktorý je v nebesiach.
Evanjelium podľa Matúša
 
Hovoria mi: Veď ty sa iba stále hráš
So slovami a so všetkým
Odpoviem im: Opýtajte sa detí,
Či hrať sa
Je iba
Erik Groch

18 DECEMBER

Bohoslužby 4. Adventu
Homília: Pavol Jurčo
 
Existuje utrpenie podchádzajúce znútra. Utrpenie spôsobené našim tieňom. Tieň je všetko to, čo nebolo prijaté, prežité, zakúsené. Je to jas a život, ktorý sme z nejakých dôvodov nemohli prijať. Táto energia sa potom krúti v kruhu, kôrnatie, ťaží a paralyzuje nás. Aby spirituálna otvorenosť nadobudla zdravé a pevné základy, musí viesť cez pozornosť a porozumenie, ktoré obsiahnu tento náš tieň.
Jean-Yves Leloupe
 
Boh nie je len Pán počiatku, ani len Pán konca, ale aj Boh prítomný. Nie len Boh výšin a hlbín, ale aj Boh mojej duše. Nie len Boh stvorenia, ale aj Boh osobný. Boh, ktorý je mi bližší než ja sám sebe. Boh mojej nezameniteľnej prítomnosti. Ak človek verí nevzťahuje sa ku uzavretému dielu, neutešuje sa nostalgickou spomienkou, ale pohybuje sa v Božej prítomnosti. V Bohom dotknutej a premieňanej prítomnosti. Žije v sprítomnení svojej spásy.
Ján Milíč Lochman
 
Neexistuje prítomnosť, ktorá by nebola vytváraná predstavou budúcnosti, a to predstavou, ktorá sa vždy ukazuje vo forme nejakého telosu – paletou rôznych cieľov či zámerov – ku ktorému sa nám v prítomnosti darí, alebo nedarí približovať. Nepredvídateľnosť a telos sú preto časťami nášho života. Rovnako ako postavy románového príbehu nevieme, čo sa stane ďalej, ale napriek tomu má náš život určitú formu, ktorá sa ukazuje na pozadí našej budúcnosti. A tak príbehy, ktoré žijeme majú ako nepredvídateľnú, tak čiastočne aj teleologickú povahu.
Alasdair MacIntyre

11 DECEMBER

Bohoslužba, tretí advent
Homília Miro Kocúr
 
Našou prvou otázkou je či môžeme teológiu stvorenia oddeliť od teológie spásy. K začiatku môžeme pristupovať ako k Slovu, ktoré nemá svedkov, lebo tam bol iba Stvoriteľ sám. No zároveň tu je aj druhá možnosť. Začínať skúsenosťou, ktorá sa posúva smerom do minulosti na základe faktov a v smere neuchopiteľného začiatku. Spojením koncového a počiatočného bodu prídeme k záveru, že stvorenie nie je príveskom teológie vykúpenia a nie je ani osobitnou témou. Stále a už prítomné Stvorenie nedáva zmysel nezávisle od pretrvávajúcej vidiny budúceho vykúpenia.
Paul Ricoeur
 
Pre mnohé jednotlivosti histórie detstva nie je možné presne určiť hranice medzi výkladom viery a historickou skutočnosťou. Vianoce, aké skutočne boli, už nemôžeme rekonštruovať. Ale čo narodenie Ježiša znamená pre všetky časy, dozvedáme sa z textov názorným a dojímavým spôsobom. Čo sa tu hovorí o Ježišovi, je pre kresťanskú vieru nekonečne dôležitejšie ako konštatovanie pár skutočností o narodení a detstve Ježiša.
Werner Trutwin-Ján Maga
 
Trpezlivosť odpúšťania a odvaha byť trpezlivý je v čase rýchleho sveta, rýchleho stravovania a rýchlej módy niečím veľmi nemoderným. Myšlienka dobrovoľnej zdržanlivosti je protipohybom, ktorým sa ukazuje veľkosť nášho ducha aj odvaha trpezlivo byť proti pôžitkárskemu uctievaniu modernity. Skúsenosť prvokresťanských obcí je aj našou budúcnosťou. Naše spoločenstvá majú príležitosť pokračovať v tomto poznávaní a skúmaní, aby aj v našom osobnom živote zaujal Kristus také miesto, aké mu patrí. Ježišovým zmŕtvychvstaním začína nový Boží svet. Oprávňuje človeka k nádeji na život.
Werner Trutwin-Ján Maga

4 DECEMBER

Bohoslužby 2. Advent
S eucharistiou
 
V klube po bohoslužbe bude krátke uvedenie knihy Dievčatko z hmly
Peniaze z predaja knihy pôjdu na podporu pomoci Ukrajine
Homília Daniel Pastirčák
 
Každá generace má svůj úkol. Úkolem naši generace bylo čelit totalitním režimům, úkolem té vaši je solidarita s těmi, kdo k nám přicházejí z válkou rozvrácených zemí. Přeji vám, aby se vás vaše děti jednou nemuseli zeptat, proč jste selhali.
Knieža Karel Schwanzerberg na bohoslužbách Pohody

Ja sám som slovom, ktoré hovorí Boh. Mohol by Boh hovoriť slovo, ktoré by nemalo zmysel? Som volaný, aby som tvoril zvnútra, s ním, s jeho milosťou, zmysel, ktorý zrkadlí jeho pravdu a robí zo mňa jeho „slovo“ vyslovované slobodne v mojej osobnej situácii.
Thomas Merton
 
Všetko to čo je ohrozované časom, vylučuje zo seba jed lži a ilúzie,
lebo sa bojí smrti.
Preto niet lásky k pravde
bez výhradného pritakania smrti. Kristov kríž je j bránou poznania.
Simone Weilová

27 NOVEMBER

Bohoslužby Kaplnky
 
Navštívi nás priateľ, teológ José Calvo zo Žilinského cirkevného zboru.

Po bohoslužbách bude klub, v ktorom nám José povie o sebe a spoločenstve v ktorom pôsobí.
Homília: José Calvo
„Skôr, než sa človek rozhodne, čo má robiť, musí vedieť, čo nemá robiť.“
Meng-c (činský filozof)

20 NOVEMBER

Bohoslužby Kaplnky
Homília: Pavol Jurčo
 
Filosof jednou ráno najednou pocítil, co to je rozjimat jako hora. Byla zde, s celou svou váhou, nehybná. Byl s ní jedno, v úplném mlčení na slunečním světle. Jeho prožívání času se zcela změnilo. Hory mají jiný čas, jiný rytmus. Sedět jako hora znamená mít v sobê věčnost. To je správny postoj toho, kdo chce začít rozjímat: vědět, že má věčnost za sebou, v sobě i před sebou. Než začneme stavět nějakou církev, musíme být skálou. Na této skále mohl postavit Bůh svou církev a z lidského těla učinit chrám. Filosof teď chápal smysl slova v evangeliu: Ty jsi skála, a na té skále postavím svou církev (Mt 16,18).
Jean-Yves Leloupe – Modlitba srdca

> Aktuality

Cirkev Bratská 100 rokov

Milí bratia a sestry, milí priatelia, dovoľte, aby sme Vás srdečne pozvali…

Zaježová 2024

 V lete sa opäť uskutoční pravidelný pobyt Kaplnky v Zaježovej…

> Nahrávky