> Texty

Liturgické texty

25.4.2015

Požehnania

Všeobecné

Nech nám všetkým hľadajúcim aj hľadaným
Nachádzajúcim aj nájdeným
Ďalekým aj blízkym
Trojjediný Boh udelí milosť a požehnanie
Nech nás vovádza do Pravdy
Nech nás premieňa Láskou
Nech nás rozväzuje Slobodou
V Kristovi Ježišovi našom Pánovi
Amen.

Novomesačné

Nech nás požehná Trojjediný Boh
Nech nám podľa slov modlitby
Nášho Pána udelí milosť
Jednoty v Trojjedinom Bohu
Aby sme všetci boli jedno
Ako je Otec v Synovi a Syn v Otcovi
Aby sme aj my v nich boli jedno
Nech zrkadlíme božiu slávu
Jednotou v rozmanitosti
A Duch Lásky, ktorý je v Bohu
Nech je v nás a my v ňom
V mene nášho Pána Ježiša Krista
Amen.

Veľkopiatočné

Nech nám Boh
Zjavený vo Veľkonočnom tajomstve
Ukrižovania a vzkriesenia
Udelí svoje požehnanie
Aby sme vstúpili bránou Lásky
Ktorú si otvoril na dne smrti
A boli s tebou ukrižovaní Kriste
Naše Ja nech nežije viac v sebe
Nech žije v Tebe
Vo viere v Teba Kriste
Lebo Ty si si nás zamiloval
A obetoval si za nás sám seba
V mene Otca Syna i Ducha Svätého
Amen.

Veľkonočné nedeľné

Nech nám Boh
Zjavený v zázraku vzkriesenia
Udelí svoje požehnanie
Aby sme na svojom dne Pane
Poznali Tvoje výšiny
Aby sme sa spoznali v Tebe Kriste
Vo svojom umieraní zakúsili
Moc tvojho vzkriesenia
Cez všetky malé noci a rána
Aby sme s vierou
Kráčali k tej poslednej noci
Do Tvojho rána
V mene Kristovej smrti a vzkriesenia
Amen.

Vianočné

Nech nám Boh
Vtelený v Pánovi Ježišovi Kristovi
Udelí svoje požehnanie
Aby tak ako si sa ty Bože – Slovo
Stal v Kristovi telom
Aj my sme v tebe boli slovom
Ktoré sa stáva telom
Prijali Ťa
V dôvere a vernosti
A rodili sa ako večné deti z Boha
V mene Vianočného Boha
Ktorý sa stal dieťaťom
Amen.

Svätodušné

Nech nám Boh Letníc
Udelí svoje požehnanie
Nech nás z chaosu našich jazykov
Privedie späť k porozumeniu Slova
Nech si Tvoj Duch v našom duchu
Vytvorí Boží príbytok
Aby sme ťa Bože našli v sebe
Ako stred bytia
Aby sme poznali že sme v Tebe
a Ty si v nás.
V mene Tvojho Ducha Pravdy
Amen.

Požehnanie zákona

Drahý Bože
Ty ktorý si Pravda
Zostavil si veľký text vesmíru
Zo slov stvorených vecí
Z planét z hviezd zo zeme
Z trávy stromov oblakov riek jazier
Zo zvierat z vtákov plazov z rýb i hmyzu
Svoje slova si napísal písmenami buniek atómov a kvarkov
A všetko si to spojil do živého celku
Neviditeľnou sieťou skrytých síl
Bože chválime ťa za prírodné zákony
Ty ktorý si sa rozhodol stvoriť nás slobodnými
Ďakujeme ti za svetlo
Ktoré vrháš do našej duše
Za to oko
Ktorým v nás do nás hľadíš
Ďakujeme ti za dar svedomia
Za toho tichého a svedka Tvojej prítomnosti
Ktorý chodí s nami všade
Bože chválime ťa za dar zákona vo svedomí
Ty ktorý si Láska a stvoril si nás pre lásku
Ďakujeme ti za princípy spravodlivosti a solidarity
Ktoré si vložil do základov ľudskej civilizácie
Za súd a právo
Ktoré si vniesol medzi národy
Aby si nás ochránil pred naším vlastným zlom
Bože chválime ťa za dar písaného zákona
Ktorý si nám zjavil cez Mojžiša
A vysvetli nám ho v
Ježišovi Kristovi
A vďaka ti Bože za zákon ducha milosti
Darovaný v Kristovi
V ktorom si nás oslobodil
Od zákona hriechu a smrti
Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému
Ako bolo na počiatku
tak nech je i teraz i vždycky i naveky vekov
Amen.

Požehnanie umenia

Nech nám Boh
Stvoriteľ neba i zeme
Udelí požehnanie
Tvorca nad tvorcami Autor nad autormi
Ten kto k nám hovorí zo všetkého v každom čase
Bezhlasými slovami umeleckého diela vesmíru
Nech žehná naše malé výtvory
Nech žehná hudbe v liturgii
Symbolom v chráme
Nech žehná umeniu v bohoslužbách
Nech žehná umeniu v kultúre
Aby svojou krásou neukazovalo dolu na seba
Ale hore na tajomstvo nad sebou
Nech v ľuďoch budí túžbu po večnosti
A uvádza nás do úžasu detí
Nech vidíme Tvoju slávu Bože
A odzrkadľujeme ju vo svojich životoch
V mene Otca Syna i Ducha Svätého
Amen.