> Texty

Školy

10.11.2015

Kaplnka je spojená so školami
Cirkevná základná škola-Narnia v Bratislave (www.narnia.sk) a Pezinku (www.narniapk.sk)
Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa (www.bilgym.sk)
Školy sú zriadené „Združením škôl C. S. Lewisa, účelové zariadenie“, ktoré založil Zbor Cirkvi bratskej (CB) v Bratislave, Cukrová 4. Na základe dohody o spolupráci sa obidva bratislavské zbory CB (C4 a Kaplnka) podieľajú na zriaďovateľskej spoluzodpovednosti za tieto školy. Deje sa to prostredníctvo členov a priateľov, ktorí pôsobia na školách ako učitelia a vychovávatelia, alebo ako dobrovoľníci v rôznych oblastiach, vrátane Správnej rady Združenia škôl C.S.Lewisa a správnych rád škôl.
CZŠ má už viac ako 20 rokov a v Bratislave a Pezinku do nej chodí viac ako 650 žiakov. BilGym vznikol v roku 2004 a navštevuje ho okolo 300 študentov. Obidve školy sú známe dôrazom na “tri piliere”:
1. Akademický pilier – úsilie o excelentnosť a využívanie tvorivých akademických postupov, snaha podporiť rozvoj študentov nielen v oblasti intelektu, ale aj emocionality a sociálnych kompetencií,
2. Medzinárodný pilier – dať študentom možnosť zažiť medzinárodné prostredie a osvojiť si angličtinu a ďalšie cudzie jazyky ako nástroj uplatnenia,
3. Hodnotový pilier – školy chcú byť otvoreným prostredím autentického hľadania a dialógu o živote. Sú preto rovnako otvorené deťom a študentom z rôznych cirkevných tradícií, ako aj tým, ktorí sa nehlásia ku kresťanskému svetonázoru.
Poslanie (misia) škôl je: „V snahe rozvinúť potenciál každého študenta vedieme žiakov k schopnosti tvorivo a kriticky myslieť, pracovať tímovo, vzájomne sa rešpektovať, komunikovať v medzinárodnom prostredí a byť otvorení celoživotnému vzdelávaniu. Študentov vzdelávame a vychovávame k zodpovednosti, čestnosti a samostatnosti v duchu kresťanských biblických hodnôt.“